Để tạo khuyến mãi áp dụng cho tất cả sản phẩm, bạn thực hiện:


1. Tạo một nhóm tự động đặt tên Tất cả sản phẩm, với điều kiện là Giá sản phẩm lớn hơn hoặc bằng 0. Xem thêm hướng dẫn Nhóm sản phẩm tự động 


Sau đó tạo khuyến mãi áp dụng cho nhóm sản phẩm và chọn nhóm Tất cả sản phẩm vừa tạo.

2. Bạn thực hiện tạo mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi giảm giá sản phẩmáp dụng cho nhóm sản phẩm đã tạo