Hiện tại hệ thống Haravan chỉ áp dụng khuyến mãi cho một nhóm sản phẩm cụ thể. 


Do đó mình có thể tạo một nhóm tự động đặt tên Tất cả sản phẩm, điều kiện là giá sản phẩm lớn hơn hoặc bằng 0. Xem thêm hướng dẫn Nhóm sản phẩm tự động 


Sau đó tạo khuyến mãi áp dụng cho nhóm sản phẩm và chọn nhóm Tất cả sản phẩm vừa tạo.