Nhà bán hàng có thể biết được ứng dụng đang sử dụng thuộc phiên bản nào.

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc phải trên cùng.