Có thể lọc đơn hàng theo số điện thoại bằng cách gõ số điện thoại vào ô tìm kiếm.