Quản lý tồn kho

Làm sao để thiết lập số lượng tồn kho cho tất cả sản phẩm trong Tồn kho cơ bản ?
Bước 1: Xuất tệp tất cả sản phẩm Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm. Chọn Thao tác -> Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan. Trong hộp thoại, bạn chọn hai tùy chọ...
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 11:50 SA
Tại sao khi sử dụng tồn kho nâng cao, lại không thể sử dụng chức năng Nhập file để cập nhật tồn kho ?
Vì tồn kho nâng cao, bạn phải tạo Phiếu Điều chỉnh/Điều chuyểnthì mới cập nhật được số lượng tồn kho. Để cập nhật tồn kho, bạn vào Quản lý tồn kho ➨  Đi...
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 11:54 SA
Làm sao để thay đổi giá vốn cho sản phẩm trong tồn kho nâng cao ?
Bạn vào Tồn kho ➨ Điều chỉnh ➨ Tạo điều chỉnh. Nếu muốn thay đổi giá vốn, nhập ở cột số lượng là 0, giá là số chênh lệch với giá vốn cần điều chỉnh.  ...
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 1:49 CH
Khác biệt giữa Nhập file kiểm kho và Nhập file dữ liệu ?
Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm;  Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại. Lưu ý: ...
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 1:51 CH
Có thể xóa các phiếu Điều chuyển, Điều chỉnh, Mua hàng không ?
Chỉ có thể xóa phiếu Điều chuyển khi chưa nhấn nút Nhận.  Các phiếu Điều chỉnh, Mua hàng không xóa được.
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 2:03 CH
Khi tạo phiếu Điều chuyển/ Điều chỉnh/ Mua hàng bằng file thì có cần nhập cột Giá không ?
Chỉ có trường hợp điều chỉnh Giá vốn thì cần phải nhập vào cột Price.  
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 2:06 CH
Có thể thiết lập một sản phẩm lấy tại một địa chỉ cụ thể nào không ?
Có thể. Điều kiện là bạn phải đang sử dụng gói dịch vụ Omi của Haravan và website của bạn đã được thiết lập nhiều kho hàng. Khi đó, bạn gửi yêu cầu...
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 2:28 CH
Số lượng KHÔNG KHẢ DỤNG trong tồn kho nâng cao có ý nghĩa gì ?
Số lượng không khả dụng là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất kho.  Số lượng không khả dụng được ghi nhận cho 2 trườn...
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 2:30 CH
Tại sao không xóa được kho hàng trong Tồn kho nâng cao ?
Một kho hàng nếu đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được.
Thu, 10 Tháng 2, 2022 at 2:32 CH

Cùng danh mục

Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google