Trang tổng quan vận chuyển sẽ thống kê số liệu đơn hàng theo từng trạng thái trong quy trình vận chuyển. Các số liệu này sẽ giúp theo dõi những đơn đang bị chậm trễ trong quá trình đóng gói, giao hàng, các đơn đang có rủi ro hoàn hàng. 

Trang tổng quan sẽ lọc đơn theo thời điểm đặt hàng được cập nhật theo thời điểm đặt hàng. Nếu bộ lọc là Hôm nay và chọn Cập nhật liên tục, hệ thống sẽ hỗ trợ cập nhật theo thời gian đặt hàng thực tế.

 

Các mục trên trang tổng quan bao gồm

Đơn hàng: Bao gồm bộ lọc Đơn chưa xác thực, Đơn chờ thanh toán, Đơn chưa giao hàng

1. Đơn chưa xác thực:

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái Xác thực là Chưa xác thực

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng 

 • Để xem chi tiết, bạn nhấn vào mục đơn chưa xác thực là sẽ điều hướng đến danh sách đơn hàng.


2. Đơn chờ thanh toán

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái Thanh toán là Chờ xử lý 

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng 

 • Để xem chi tiết, bạn nhấn vào mục đơn chờ thanh toán là sẽ điều hướng đến danh sách đơn hàng.3. Đơn chưa giao hàng

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái giao hàng là Chưa giao hàng 

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn chưa giao hàng là sẽ điều hướng đến danh sách đơn hàng.

Giao hàng: Bao gồm đơn Chờ lấy hàng, Đang giao hàng, Không gặp khách

1. Đơn chờ lấy hàng

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái giao hàng là Chờ lấy hàng 

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn chờ lấy hàng là sẽ điều hướng đến danh sách đơn hàng.


2. Đơn đang giao hàng

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái giao hàng là Đang giao hàng

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn đang giao hàng là sẽ điều hướng đến danh sách đơn hàng


3. Đơn không gặp khách 

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái giao hàng là Không gặp khách

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng 

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn không gặp khách là sẽ điều hướng đến danh sách đơn hàng


Hoàn hàng: Bao gồm đơn Chờ chuyển hoàn, đơn Đã chuyển hoàn nhưng chưa nhập kho

 1. Đơn chờ chuyển hoàn:

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái giao hàng là Chờ chuyển hoàn

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn chờ chuyển hoàn là sẽ điều hướng đến danh sách vận đơn.

 1. Đơn Đã chuyền hoàn nhưng chưa nhập kho

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn có trạng thái giao hàng là Chuyển hoàn và trạng thái nhập kho của đơn vận chuyển là 

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng ở trên 

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn đã chuyển hoàn là sẽ điều hướng đến danh sách vận đơn.


Đối soát: Bao gồm đơn Chưa đối soát, đơn Chưa nhận COD

1. Đơn chưa đối soát:

 • Tổng số đơn hàng là tổng lượng đơn vận chuyển có trạng thái đối soát là Chưa đối soát

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng ở trên 

 • Để xem tổng chi tiết, bạn chọn vào mục đơn chưa đối soát là sẽ điều hướng đến danh sách Quản lý thu hộ 

Xem hướng dẫn Đối soát vận đơn tại đây 

2. Đơn chưa nhận COD

 • Tổng số đơn hàng là tổng số lượng đơn có trạng thái COD là Chưa nhận COD

 • Tổng giá trị đơn là tổng giá trị của các đơn có điều kiện tương ứng ở trên 

 • Để xem chi tiết, bạn chọn vào mục đơn chưa nhận COD là sẽ điều hướng đến danh sách Quản lý thu hộ.


Xem thêm hướng dẫn Xác nhận COD tại đây