Bạn có thể tạo nhiều website từ cùng một địa chỉ email, có thể dùng chung hoặc khác mật khẩu, chỉ cần đặt tên cửa hàng (tên miền Haravan) khác nhau và không trùng với các tên cửa hàng đã có trước đó trên hệ thống Haravan.