Được. 


Lúc tạo mã khuyến mãi (coupon) bạn không check vào “Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi”.