Cài đặt bộ lọc và tìm kiếm thông tin sẽ giúp người bán quản lý nhanh các tình trạng, thông tin của sản phẩm. 


Nội dung


Tìm kiếm sản phẩm

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm >  Chọn Tất cả sản phẩm. 

2. Nhập từ khóa của sản phẩm như Tên, Mã sản phẩm (SKU), Mô tả, Nhãn sản phẩm tại thanh Tìm kiếm.


Bộ lọc sản phẩm 

Bộ lọc giúp người bán quản lý nhanh sản phẩm quan trọng ví dụ Kênh bán hàng, Nhà cung cấp, Loại sản phẩm,... Người bán nên lưu bộ lọc để không sót sản phẩm khi tìm kiếm nhanh ở lần sau. 


Các bước sử dụng bộ lọc:

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 

2. Chọn Thêm điều kiện lọc. 

3. Chọn điều kiện lọc ở ô Hiển thị tất cả sản phẩm theo


4. Chọn nút xanh Thêm điếu kiện lọc để thêm.

note

Lưu ý | 

  • Bộ lọc này chỉ áp dụng cho nội bộ cửa hàng dễ quản lý. Không ảnh hưởng giao diện hiển thị của khách hàng.