• Nếu tick chọn thì bạn phải xử lý đơn hàng tại Haravan. Tuy nhiên, trạng thái đơn hàng và trạng thái vận chuyển không được đồng bộ về Lazada.
  • Không tick chọn thì bạn chỉ cần xử lý đơn hàng ở Lazada, các trạng thái đơn hàng sẽ tự đồng bộ về Haravan.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.