Ví dụ trong báo cáo sắp hết hàng, sản phẩm Sạc nhanh M12-18SC Milwaukee có số khả dụng là 84

Nhưng trong trang chi tiết sản phẩm, số khả dụng của sản phẩm là 94


Nguyên nhân là do số khả dụng trong trang chi tiết sản phẩm sẽ cộng thêm khả dụng ở kho trung gian (số tồn không khả dụng). Trong báo cáo sắp hết hàng sẽ trừ số không khả dụng của sản phẩm đi để thể hiện đúng tổng số tồn kho có thể bán 

Xem thêm hướng dẫn về Báo cáo sắp hết hàng tại đây