Phiếu điều chuyển sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử.


Nội dung


Thông tin trên thẻ Chi tiết 

 


GIAO DIỆNÝ NGHĨA

Thông tin chung

Mã phiếu điều chuyển: Mã số từng đợt điều chuyển

Ngày nhận: Ngày ghi nhận tại kho nhận

Trạng thái: Tình trạng của phiếu

Thông tin khởi tạo

Sản phẩm: Danh sách sản phẩm được điều chuyển 

Kho: Tên kho nhận & kho xuất

Lý do: Lý do điều chuyển

Thông tin ghi chú & Thông tin bổ sung

Các chú thích thêm về điều chuyển phụ thuộc vào người bán.Thông tin trên thẻ Lịch sử


Phiếu sẽ cập nhật tình trạng, tên nhân viên, thời gian nhập xuất