Với những cửa hàng có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng. Việc thêm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên admin Haravan sẽ tốn thời gian. Tác vụ xuất nhập danh sách sản phẩm người bán chỉnh sửa đồng loạt sản phẩm và hạn chế sai sót.

MỤC LỤC


Các bước xuất danh sách sản phẩm

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 

2. Chọn Thao tác.


3. Chọn Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan/Shopee/mẫu cân điện tử

4. Chọn Sản phẩm cần xuất và định dạng file mong muốn (Không thể chọn định dạng file khi xuất dữ liệu theo mẫu Shopee)


5. Chọn Xuất dữ liệu. Dữ liệu sẽ gửi về email đăng kí tài khoản Haravan của người sở hữu cửa hàng để đảm bảo tính bảo mật. Bạn cần tải file và chỉnh sửa theo ý muốn. 

Lưu ý:
Hệ thống hỗ trợ xuất 2000 dòng trên file