Vấn đề: Khi xem báo đơn hàng, bạn thấy có đơn hàng có sản phẩm tùy chọn 


Giải thích: Sản phẩm tùy chọn là những sản phẩm

  • Thêm tùy ý khi tạo đơn hàng

  • Sản phẩm có ở trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa được đồng với Haravan