Bạn vui lòng vào chi tiết sản phẩm kiểm tra có check vào “Không áp dụng khuyến mãi”, nếu có vui lòng bỏ check.