Báo cáo sắp hết hàng sẽ dựa vào tốc độ số lượng bán trung bình tại các kho bán để thống kê danh sách các sản phẩm có thể hết hàng trong khoảng thời gian sắp tới. Tính năng này sẽ cung cấp một bảng tổng quan về tình trạng lưu kho hiện tại của sản phẩm, nhờ thế, nhà bán có thể kịp thời bổ sung thêm tồn kho để đáp ứng được nhu cầu bán hàng của mình

Lưu ý:
Sản phẩm không quản lý tồn kho sẽ không có dữ liệu trong báo cáo. Do đó, nếu nhà bán lọc sản phẩm nhưng lại không thấy dữ liệu, hãy kiểm tra lại sản phẩm có đang quản lý tồn kho không. 

Nội dung


Hướng dẫn truy cập vào báo cáo sắp hết hàng

1. Tại trang quản trị , bạn chọn mục Báo cáo -> chọn Danh sách báo cáo 

2. Nhập tên “Sắp hết hàng” vào ô tìm kiếm 


Hoặc bạn cũng có thể tìm báo cáo trong tab Tồn kho


Giải thích chỉ số

Số lượng bán mỗi ngày

Số lượng bán ra trung bình một ngày của biến thể 

Được tính bằng Số lượng bán ra trong 28 ngày / 28

Lưu ý:

  • Không tính số lượng sản phẩm bán trên đơn hàng Hủy

  • Nếu đơn hàng trong 28 ngày có hoàn hàng và chưa nhập kho, số lượng sản phẩm trên đơn sẽ được tính là chưa bán

  • Nếu đơn hàng trong 28 ngày có hoàn hàng và đã nhập kho, số lượng sản phẩm trên đơn sẽ là đã bán

Số ngày còn lại đến khi hết hàng

Được tính bằng Số tồn khả dụng / Số lượng bán mỗi ngày

Khả dụng

Số lượng tồn khả dụng trong kho bán đang lọc xem trên báo cáo

Giá trị hàng trong kho

Giá vốn hiện tại x Tồn kho

Tồn kho

Số lượng tồn trong kho bán đang lọc xem trên báo cáo


Hướng dẫn lọc xem báo cáo

Bộ lọc mặc định của báo cáo sẽ lọc sản phẩm có số lượng bán mỗi ngày lớn hơn 0lọc xem Tất cả Kho bán 

Bạn có thể chọn kho khác để xem báo cáo

Để lọc thêm những điều kiện khác, bạn thực hiện chọn Thêm điều kiện lọc và thêm những điều kiện khác -> chọn Áp dụng


Hướng dẫn thêm thông tin chi tiết trên báo cáo

Ngoài các thông tin sẵn có trên báo cáo, nhà bán có thể thêm những thông tin khác để báo cáo được cụ thể hơn

1. Tại trang báo cáo, bạn chọn Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Chỉ số hoặc Nhóm theo

2. Chọn vào các chỉ số hoặc thông tin sản phẩm cần thêm vào báo cáo và chọn Áp dụng 

3. Chọn Áp dụng để hoàn tất

Gợi ý:
  • Để sắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị

  • Để thiết lập lại định dạng mặc định của báo cáo, nhà bán hàng chọn Đặt lại


Nhân bản/Xuất báo cáo

  • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bản báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị ở cuối danh sách báo cáo


  • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan dưới định dạng CSV.