Khách hàng

Cần lưu ý điều gì khi nhập file danh sách khách hàng ?
Khi nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống Haravan, bạn chỉ cần cung cấp 1 trong 4 thông tin sau của khách hàng: Họ Tên Email Số điện thoại Tro...
Tue, 30 Tháng 8, 2022 tại 10:03 SA

Cùng danh mục