Mô tả vấn đề:

Lọc theo điều kiện loại sản phẩm/ nhà cung cấp trong quản lý tồn kho không có kết quả.


Nguyên nhân:

Trong mục Quản lý tồn kho. Hiện hệ thống không hỗ trợ hỗ trợ lọc loại sản phẩm và nhà cung cấp mà trong tên có dấu ",".


Cách giải quyết:

Đổi tên loại sản phẩm/ nhà cung cấp.