Haravan chưa hỗ trợ đăng sản phẩm lên sàn thương mại điện tử thông qua trang quản trị MyHaravan. Bạn có thể liên kết sản phẩm giữa Haravan và sàn. 

Thao tác này sẽ giúp hai hệ thống nhận diện sản phẩm tại Haravan và sản phẩm trên Shopee là giống nhau. Khi có đơn hàng phát sinh trên sàn và đơn được đồng bộ về Haravan, hệ thống sẽ tự động kiểm tra sản phẩm trên đơn và trừ tồn kho sản phẩm tương ứng trên Haravan.   

Trước khi thực hiện liên kết sản phẩm, bạn cần thực hiện:

1. Liên kết gian hàng sàn thương mại điện tử với Haravan

2. Tạo sản phẩm ở cả Haravan và sàn

3. Sản phẩm trên sàn phải có SKU trùng khớp với barcode sản phẩm trên Haravan

4. Các sản phẩm trên Shopee phải được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee/TikTok Shop/Lazada (hệ thống sẽ tự động cập nhật)

Sau khi đảm bảo sản phẩm trên Shopee đã được cập nhật về menu, bạn thực hiện liên kết sản phẩm theo các bước sau:

1. Tại trang quản trị, chọn mục Sản phẩm -> Chọn các sản phẩm cần liên kết.

2. Chọn Thao tác -> chọn gian hàng Shopee muốn liên kết sản phẩm và chọn Hoàn tất


Bạn cũng có thể thực hiện liên kết từng sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm cần liên kết. Tại mục hiển thị, bạn chọn các gian hàng bạn muốn liên kết sản phẩm và chọn Cập nhật


Lưu ý:
Haravan chưa hỗ trợ nhập file để liên kết sản phẩm với sàn