Để thao tác nhập khuyến mãi hàng loạt thông qua ứng dụng Bulk Discount Plus trở nên dễ dàng hơn, dưới đây sẽ là thông tin của các trường trong mẫu nhập của mã khuyến mãi, kèm quy định của mỗi trường dành cho mỗi loại. 

Nội dung


Mẫu Giảm giá sản phẩm

Tên trường

Mô tả

Mã khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Tối thiểu 1 ký tự và tối đa 50 ký tự
 • Không nhập trùng 1 mã khuyến mãi cho nhiều dòng
Đề xuất: Mã bao gồm ký tự số và chữ in hoa không dấu

Mô tả

 • Tối đa 250 ký tự

Thời gian bắt đầu

(bắt buộc)


 • Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời điểm kết thúc
 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:tháng SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Thời gian kết thúc


 • Nếu khuyến mãi không có thời gian kết thúc thì hãy để trống
 • Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu
 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA(sáng)/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Loại khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nhập "Giảm giá sản phẩm"

Mức giảm

(bắt buộc)

Nhập 1 trong 2 giá trị sau:

 • "Giảm theo số tiền (đ)"
 • "Giảm theo phần trăm (%)"

Giá trị giảm

(bắt buộc)

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiền, nhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999
 • Nếu Mức giảm là Giảm theo phần trăm, nhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100

Lưu ý: Nếu bạn có cấu hình Bán hàng với số lẻ, bạn có thể nhập số lẻ tại giá trị giảm. Phân cách bởi dấu (.)

VD: Giá trị giảm = 10.5%


Giới hạn số tiền giảm tối đa

(bắt buộc)


Giới hạn số tiền giảm tối đa khi Mức giảm là Giảm theo phần trăm:

 • Nếu không giới hạn số tiền giảm tối đa -> Nhập "Không giới hạn"
 • Nếu có giới hạn, nhập số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

Lưu ý: Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiền, nhập "Không giới hạn"

Chỉ áp dụng giảm giá một lần trên toàn bộ đơn hàng

(bắt buộc)


Chỉ áp dụng giảm giá một lần trên toàn bộ đơn hàng khi Loại khuyến mãi Giảm giá sản phẩm và Mức giảm là Giảm theo số tiền

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Áp dụng giảm giá một lần trên toàn bộ đơn hàng"
 • "Áp dụng cho từng mặt hàng trong giỏ hàng"

Lưu ý: Nếu Mức giảm là Giảm theo phần trăm, bạn nhập "Không áp dụng"

Sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Nếu áp dụng cho các sản phẩm riêng lẻ , nhập "Sản phẩm (ID)"
 • Nếu áp dụng cho nhóm sản phẩm, nhập "Nhóm sản phẩm (ID)"
 • Nếu áp dụng cho biến thể sản phẩm, nhập "Biến thể (SKU)"

Danh sách sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng cho Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm -> Nhập cụ thể ID của các sản phẩm/ nhóm sản phẩm 
 • Nếu chọn Biến thể -> Nhập SKU biến thể

Lưu ý:

 • Có thể nhập nhiều ID hoặc SKU (Giới hạn tối đa 100 sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm
 • Dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem hướng dẫn lấy ID sản phẩm và ID nhóm sản phẩm tại đây

Điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không yêu cầu" 
 • "Giá trị mua tối thiểu"
 • "Số lượng sản phẩm tối thiểu"

Giá trị điều kiện tối thiểu

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Không yêu cầu -> Bỏ trống thông tin này
 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Giá trị mua tối thiểu -> Nhập số tiền là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999
 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Số lượng sản phẩm tối thiểu -> Nhập số lượng là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Đối tượng khách hàng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không giới hạn khách hàng"
 • "Nhóm khách hàng"
 • "Tùy chọn khách hàng"

Danh sách đối tượng khách hàng (ID)

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Không giới hạn khách hàng -> Bỏ trống trường này
 • Nếu Đối tượng khách hàng là Nhóm khách hàng/Tùy chọn khách hàng, nhập ID của nhóm khách hàng hoặc khách hàng áp dụng khuyến mãi
Lưu ý: Có thể nhập nhiều ID; dùng dấu phẩy (,) để phân cách
Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm khách hàng, khách hàng tại đây

Kênh áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả kênh bán hàng -> Nhập "Tất cả kênh"
 • Nếu tùy chọn kênh bán hàng áp dụng KM, nhập tên kênh bán được áp dụng (Web, POS, Harasocial)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều kênh, phân cách bởi dấu (,)

Chi nhánh áp dụng (ID)

 • Nếu áp dụng tất cả chi nhánh -> Nhập "Tất cả chi nhánh"
 • Nếu tùy chọn chi nhánh áp dụng KM, nhập ID chi nhánh áp dụng KM

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Khu vực giao hàng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả khu vực -> Nhập "Toàn quốc"
 • Nếu tùy chọn tỉnh thành áp dụng khuyến mãi, nhập tên tỉnh thành (Tham khảo: Khu vực giao hàng -> Click vào tên trường)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"
 • Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến  100000000

Giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách hàng

(bắt buộc)

Nếu không giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách -> Nhập "Không giới hạn"

- Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Cho phép dùng chung với CTKM

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Cho phép dùng chung
 • No: Không dùng chung

Hiển thị trên website

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Hiển thị
 • No: Không hiển thị

Mẫu giảm giá vận chuyển

Tên trường

Mô tả

Mã khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Tối thiểu 1 ký tự và tối đa 50 ký tự
 • Không nhập trùng 1 mã khuyến mãi cho nhiều dòng

Đề xuất: Mã bao gồm ký tự số và chữ in hoa không dấu

Mô tả

 • Tối đa 250 ký tự

Thời gian bắt đầu

(bắt buộc)

 • Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời điểm kết thúc
 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Thời gian kết thúc

 • Nếu khuyến mãi không có thời gian kết thúc -> Bỏ trống thông tin này
 • Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Loại khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nhập Giảm giá vận chuyển

Mức giảm

(bắt buộc)

Nhập 1 trong 2 loại sau:

 • "Giảm theo số tiền (đ)"
 • "Giảm theo phần trăm (%)"

Giá trị giảm

(bắt buộc)

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiền, nhập số tiền nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999
 • Nếu Mức giảm là Giảm theo phần trăm, nhập số % giảm nằm trong khoảng từ 0 đến 100

Lưu ý: Nếu bạn có cấu hình Bán hàng với số lẻ, bạn có thể nhập số lẻ tại giá trị giảm. Phân cách bởi dấu (.)

VD: Giá trị giảm = 10.5%


Giới hạn số tiền giảm tối đa

(bắt buộc)

Giới hạn số tiền giảm tối đa khi Mức giảm là Giảm theo phần trăm:

 • Nếu không giới hạn số tiền giảm tối đa -> Nhập "Không giới hạn"
 • Nếu có giới hạn, nhập số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

Lưu ý: Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiền, nhập "Không giới hạn"

Không áp dụng nếu phí vận chuyển vượt quá giá trị

(bắt buộc)

 • Mã khuyến mãi sẽ không áp dụng cho đơn hàng có phí vận chuyển vượt quá giá trị nhất định (Loại khuyến mãi là Giảm giá vận chuyển)
 • Nếu mã khuyến mãi áp dụng cho mọi giá trị phí vận chuyển -> Nhập "Không thiết lập"
 • Nếu thiết lập giới hạn, nhập mức phí quy định nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

Ví dụ: Nhà bán thiết lập mức phí không được áp dụng mã khuyến mãi là 100.000 VNĐ. Nếu khách đặt đơn có phí vận chuyển 120.000 VNĐ thì sẽ không sử dụng được khuyến mãi này

Sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Nếu áp dụng cho các sản phẩm riêng lẻ , nhập "Sản phẩm (ID)"
 • Nếu áp dụng cho nhóm sản phẩm, nhập "Nhóm sản phẩm (ID)"
 • Nếu áp dụng cho biến thể sản phẩm, nhập "Biến thể (SKU)"

Danh sách sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng cho Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm -> Nhập cụ thể ID của các sản phẩm/ nhóm sản phẩm 
 • Nếu chọn Biến thể -> Nhập SKU biến thể

Lưu ý:

 • Có thể nhập nhiều ID hoặc SKU (Giới hạn tối đa 100 sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm
 • Dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem hướng dẫn lấy ID sản phẩm và ID nhóm sản phẩm tại đây

Điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không yêu cầu" 
 • "Giá trị mua tối thiểu"
 • "Số lượng sản phẩm tối thiểu"

Giá trị điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Không yêu cầu -> Bỏ trống thông tin này
 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Giá trị mua tối thiểu -> Nhập số tiền là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999
 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Số lượng sản phẩm tối thiểu -> Nhập số lượng là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Đối tượng khách hàng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không giới hạn khách hàng"
 • "Nhóm khách hàng"
 • "Tùy chọn khách hàng"

Danh sách đối tượng khách hàng (ID)

(bắt buộc)

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Không giới hạn khách hàng -> Bỏ trống trường này
 • Nếu Đối tượng khách hàng là Nhóm khách hàng/Tùy chọn khách hàng, nhập ID của nhóm khách hàng hoặc khách hàng áp dụng khuyến mãi
Lưu ý: Có thể nhập nhiều ID; dùng dấu phẩy (,) để phân cách
Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm khách hàng, khách hàng tại đây

Kênh áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả kênh bán hàng -> Nhập "Tất cả kênh"
 • Nếu tùy chọn kênh bán hàng áp dụng KM, nhập tên kênh bán được áp dụng (Web, POS, Harasocial)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều kênh, phân cách bởi dấu (,)

Chi nhánh áp dụng (ID)

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả chi nhánh -> Nhập "Tất cả chi nhánh"
 • Nếu tùy chọn chi nhánh áp dụng KM, nhập ID chi nhánh áp dụng KM

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Khu vực giao hàng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả khu vực -> Nhập "Toàn quốc"
 • Nếu tùy chọn tỉnh thành áp dụng khuyến mãi, nhập tên tỉnh thành (Tham khảo: Khu vực giao hàng -> Click vào tên trường)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"
 • Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách hàng

(bắt buộc)

Nếu không giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách -> Nhập "Không giới hạn"

- Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Cho phép dùng chung với CTKM

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Cho phép dùng chung
 • No: Không dùng chung

Hiển thị trên website

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Hiển thị
 • No: Không hiển thị

Mẫu giảm giá đơn hàng


Tên trường

Mô tả

Mã khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Tối thiểu 1 ký tự và tối đa 50 ký tự

 • Không nhập trùng 1 mã khuyến mãi cho nhiều dòng

Đề xuất: Mã bao gồm ký tự số và chữ in hoa không dấu

Mô tả

 • Tối đa 250 ký tự

Thời gian bắt đầu

(bắt buộc)

 • Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời điểm kết thúc

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Thời gian kết thúc

(bắt buộc)

 • Nếu khuyến mãi không có thời gian kết thúc thì hãy để trống

 • Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Loại khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nhập "Giảm giá đơn hàng"

Mức giảm

(bắt buộc)

Nhập 1 trong 2 giá trị sau:

 • "Giảm theo số tiền (đ)"

 • "Giảm theo phần trăm (%)"

Giá trị giảm

(bắt buộc)

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiềnnhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo phần trăm, nhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100

Lưu ý: Nếu bạn có cấu hình Bán hàng với số lẻ, bạn có thể nhập số lẻ tại giá trị giảm. Phân cách bởi dấu (.)

VD: Giá trị giảm = 10.5%

Giới hạn số tiền giảm tối đa

(bắt buộc)

Giới hạn số tiền giảm tối đa khi Mức giảm là Giảm theo phần trăm:

 • Nếu không giới hạn số tiền giảm tối đa -> Nhập "Không giới hạn"

 • Nếu có giới hạn, nhập số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

Lưu ý: Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiền, nhập "Không giới hạn"

Điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không yêu cầu" 

 • "Giá trị mua tối thiểu"

 • "Số lượng sản phẩm tối thiểu"

Giá trị điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Không yêu cầu -> Bỏ trống thông tin này

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Giá trị mua tối thiểu -> Nhập số tiền là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Số lượng sản phẩm tối thiểu -> Nhập số lượng là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Đối tượng khách hàng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không giới hạn khách hàng"

 • "Nhóm khách hàng"

 • "Tùy chọn khách hàng"

Danh sách đối tượng khách hàng (ID)

(bắt buộc)

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Không giới hạn khách hàng -> Bỏ trống trường này

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Nhóm khách hàng/Tùy chọn khách hàngnhập ID của nhóm khách hàng hoặc khách hàng áp dụng khuyến mãi

Lưu ý: Có thể nhập nhiều ID; dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm khách hàng, khách hàng tại đây

Kênh áp dụng


 • Nếu áp dụng tất cả kênh bán hàng -> Nhập "Tất cả kênh"

 • Nếu tùy chọn kênh bán hàng áp dụng KM, nhập tên kênh bán được áp dụng (Web, POS, Harasocial)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều kênh, phân cách bởi dấu (,)

Chi nhánh áp dụng (ID)

 • Nếu áp dụng tất cả chi nhánh -> Nhập "Tất cả chi nhánh"

 • Nếu tùy chọn chi nhánh áp dụng KM, nhập ID chi nhánh áp dụng KM

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Khu vực giao hàng

 • Nếu áp dụng tất cả khu vực -> Nhập "Toàn quốc"

 • Nếu tùy chọn tỉnh thành áp dụng khuyến mãi, nhập tên tỉnh thành (Tham khảo: Khu vực giao hàng -> Click vào tên trường)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"

 • Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách hàng

 • Nếu không giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách -> Nhập "Không giới hạn"
 • Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Cho phép dùng chung với CTKM

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Cho phép dùng chung

 • No: Không dùng chung

Hiển thị trên website

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Hiển thị

 • No: Không hiển thị


Mẫu đồng giá

Tên trường

Mô tả

Mã khuyến mãi

 • Tối thiểu 1 ký tự và tối đa 50 ký tự

 • Không nhập trùng 1 mã khuyến mãi cho nhiều dòng

Đề xuất: Mã bao gồm ký tự số và chữ in hoa không dấu

Mô tả

 • Tối đa 250 ký tự

Thời gian bắt đầu

 • Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời điểm kết thúc

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Thời gian kết thúc

 • Nếu khuyến mãi không có thời gian kết thúc thì hãy để trống

 • Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA(sáng)/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Loại khuyến mãi

Nhập "Đồng giá"

Giá trị giảm

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiềnnhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo phần trăm, nhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100

Lưu ý: Nếu bạn có cấu hình Bán hàng với số lẻ, bạn có thể nhập số lẻ tại giá trị giảm. Phân cách bởi dấu (.)

VD: Giá trị giảm = 10.5%

Sản phẩm áp dụng

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Nếu áp dụng cho các sản phẩm riêng lẻ , nhập "Sản phẩm (ID)"

 • Nếu áp dụng cho nhóm sản phẩm, nhập "Nhóm sản phẩm (ID)"

Nếu áp dụng cho biến thể sản phẩm, nhập "Biến thể (SKU)"

Danh sách sản phẩm áp dụng

 • Nếu áp dụng cho Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm -> Nhập cụ thể ID của các sản phẩm/ nhóm sản phẩm 
 • Nếu chọn Biến thể -> Nhập SKU biến thể

Lưu ý:

 • Có thể nhập nhiều ID hoặc SKU (Giới hạn tối đa 100 sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm
 • Dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem hướng dẫn lấy ID sản phẩm và ID nhóm sản phẩm tại đây

Điều kiện tối thiểu

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không yêu cầu" 

 • "Giá trị mua tối thiểu"

 • "Số lượng sản phẩm tối thiểu"

Giá trị điều kiện tối thiểu

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Không yêu cầu -> Bỏ trống thông tin này

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Giá trị mua tối thiểu -> Nhập số tiền là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

Nếu Điều kiện tối thiểu là Số lượng sản phẩm tối thiểu -> Nhập số lượng là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Đối tượng khách hàng

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không giới hạn khách hàng"

 • "Nhóm khách hàng"

 • "Tùy chọn khách hàng"

Danh sách đối tượng khách hàng (ID)

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Không giới hạn khách hàng -> Bỏ trống trường này

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Nhóm khách hàng/Tùy chọn khách hàngnhập ID của nhóm khách hàng hoặc khách hàng áp dụng khuyến mãi

Lưu ý: Có thể nhập nhiều ID; dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm khách hàng, khách hàng tại đây

Kênh áp dụng

 • Nếu áp dụng tất cả kênh bán hàng -> Nhập "Tất cả kênh"

 • Nếu tùy chọn kênh bán hàng áp dụng KM, nhập tên kênh bán được áp dụng (Web, POS, Harasocial)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều kênh, phân cách bởi dấu (,)

Chi nhánh áp dụng (ID)

 • Nếu áp dụng tất cả chi nhánh -> Nhập "Tất cả chi nhánh"

 • Nếu tùy chọn chi nhánh áp dụng khuyến mãi, nhập ID chi nhánh áp dụng khuyến mãi

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Khu vực giao hàng

 • Nếu áp dụng tất cả khu vực -> Nhập "Toàn quốc"

 • Nếu tùy chọn tỉnh thành áp dụng khuyến mãi, nhập tên tỉnh thành (Tham khảo: Khu vực giao hàng -> Click vào tên trường)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"

Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến  100000.000

Giới hạn số lần sử dụng cho mỗi khách hàng

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"

Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến  100.000.000

Cho phép dùng chung với CTKM

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Cho phép dùng chung

 • No: Không dùng chung

Hiển thị trên website

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Hiển thị

 • No: Không hiển thị

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ứng dụng Bulk Discount Plus