Trang đơn hàng hiển thị tất cả đơn hàng hiện có trên Trang quản trị Haravan. 

Bạn cần quan tâm


1. Trang Đơn hàng

Đơn hàng trên trang được sắp xếp và hiển thị theo thời gian phát sinh đơn hàng (từ mới đến cũ).

Trang Đơn hàng hiển thị các thông tin của đơn hàng:

  • Mã đơn hàng
  • Thời gian đặt hàng
  • Tình trạng thanh toán
  • Tình trạng giao hàng
  • Tổng giá trị đơn hàng
  • Kênh bán hàng

2. Trang chi tiết đơn hàng

Để xem chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng nhấp chọn đơn hàng cần xem

Trong trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng có thể: