Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận.

Lưu ý:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ ghi nhận khi đơn hàng đã thực hiện xử lý giao hàng (bao gồm cả đơn đã hủy sau khi xử lý giao hàng) với đơn đặt trên website, mạng xã hội và khi tạo đơn hàng đối với đơn bán hàng tại cửa hàng

  • Tài khoản được phân toàn quyền quản trị mới có thể xem được Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung


Hướng dẫn sử dụng

Để xem báo cáo kết quả kinh doanh bạn thao tác như sau:

1.  Vào menu Báo cáo > Báo cáo tài chính -> chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2. Chọn kỳ báo cáo (năm), và xem theo tháng, quý hoặc năm.


3. Lọc chi nhánh muốn xem (mặc định là xem tất cả chi nhánh)


Giải thích thuật ngữ

 

Chỉ tiêu báo cáo

Diễn giải

Doanh thu bán hàng (1)


      Doanh thu (1.1)

Tiền hàng bán ra = số lượng x đơn giá bán (được ghi nhận khi tạo vận đơn)

      Phí vận chuyển khách trả (1.2)

Phí vận chuyển trên đơn hàng (được ghi nhận khi tạo vận đơn)

Các khoản giảm trừ doanh thu (2)

      Giảm giá (2.1)

Giảm giá trên từng sản phẩm, theo chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi, ứng dụng khuyến mãi khác (nếu có)


Giảm giá này được ghi nhận khi tạo đơn hàng (đối với đơn offline), ghi nhận khi tạo vận đơn (đối với đơn đặt trên website, mạng xã hội)

      Giảm KHTT (2.2)

Giảm giá từ chương trình KHTT thiết lập trên HaraLoyalty (được ghi nhận khi tạo vận đơn)

      Hoàn trả (2.3)

Tiền hoàn trả (được ghi nhận khi tạo vận đơn)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (3 = 1 - 2)

Giá vốn hàng bán (4)

Giá vốn hàng bán (được ghi nhận khi tạo vận đơn) - giá vốn hàng hoàn trả

Lợi nhuận gộp (5= 3 - 4)

Chi phí bán hàng (6)

     Phí trả đối tác giao hàng

Chi phí vận chuyển trả cho NVC (ghi nhận khi thanh toán phí vận chuyển cho NVC)

     Phí trả sàn

Chi phí hoa hồng phải trả cho Sàn

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (7 = 5 -6)

Thu nhập khác (8)

Các khoản thu khác người dùng tạo khi lập phiếu thu

Tổng số tiền thu từ các Phiếu thu đã được chọn Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh trong mục Sổ quỹ

Chi phí khác (9)

 Các chi phí khác người dùng tạo khi lập phiếu chi

Tổng số tiền chi từ các Phiếu chi có chọn Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh khi lập trong mục Sổ quỹ

Tổng lợi nhuận thuần ( 10 = 7 + 8 - 9)Nhân bản/Xuất báo cáo

  • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị ở cuối danh sách báo cáo

  • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan dưới định dạng CSV.


Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống.
Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.