Ngoài các kênh bán hàng mặc định của Haravan, nhà bán có thể tự tạo những kênh bán hàng khác phù hợp với việc vận hành của doanh nghiệp. Tính năng sẽ hữu ích với các nhà bán có đơn hàng phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau.

Nội dung


Tạo kênh bán mới

Bước 1: Tại mục Cấu hình, bạn chọn Tiện ích đơn hàng.

Bước 2: Chọn Thêm kênh bán hàng.

Bước 3: Nhập tên kênh bán hàng, mã kênh bán, kênh bán hàng mới tạo sẽ được mặc định Kích hoạt.

Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất.


Chỉnh sửa kênh bán hàng

Bước 1: Nhà bán hàng vào mục Cấu hình và chọn Tiện ích đơn hàng.

Bước 2: Nhà bán đưa chuột vào kênh bán hàng cần chỉnh sửa và chọn biểu tượng ✏

Bước 3: Chỉnh sửa tên kênh bán hoặc ngừng kích hoạt kênh bán hàng và chọn Lưu để hoàn tất.

Bước 4: Chọn kênh bán hàng khi tạo đơn mới trên admin.