Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng hay cung cấp thông tin liên hệ. Các thông tin đơn hàng này được lưu trữ dưới dạng đơn hàng chưa hoàn tất.


Đây được xem là khách mua hàng tiềm năng và có khả năng chuyển đổi cao.


Haravan tạo một mục Đơn hàng chưa hoàn tất nhằm giúp bạn xem và có kế hoạch marketing để thúc đẩy doanh thu bán hàng.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.