Subdomain, hay còn gọi là “Tên miền phụ”, là phần mở rộng (sub) của tên miền. 


Subdomain được tạo ra hoàn toàn miễn phí và có thể hoạt động như một tên miền chính, với số lượng gần như không giới hạn.


Subdomain ra đời nhằm giải quyết về chi phí đăng ký tên miền cũng như giúp giải quyết việc một công ty có nhiều lĩnh vực kinh doanh, mỗi lĩnh vực kinh doanh sử dụng 1 subdomain riêng biệt.


Do được tạo từ tên miền chính nên nếu tên miền chính gặp sự cố hết hạn tên miền, hủy tên miền, tên miền chính bị khóa) thì subdomain cũng không hoạt động được.


Bên cạnh đó, nếu bạn có thể tạo ra bản ghi " * " để mặc định nhận tất cả subdomain về cùng 1 IP.


Để tạo Subdomain, bạn có thể tạo Subdomain từ Domain Control Panel, chính là phần quản lý tên miền của Bạn. 


Với mỗi nhà cung cấp tên miền, cách trỏ là khác nhau ở mỗi bước, chưa kể đến việc ngôn ngữ sử dụng cho mỗi công cụ quản lý tên miền cũng có thể khác nhau. Nhưng về cơ bản chúng ta sẽ có 3 phần:

  • Cột "host": chứa Phần Sub

  • Cột "RECORD": là A

  • Cột "Address": là IP của Server mà Subdomain muốn trỏ đến