Để tạo trang liên hệ cho giao diện: 

  1. Trước tiên, bạn sẽ tạo mới trang nội dung và chọn Giao diện: page.contact

  2. Sau đó bạn chọn liên kết hiển thị menu giao diện là được nhé. 

  3. Tạo bản đồ bằng cách nhúng mã Google maps.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây