Để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất, cấu hình hiển thị các bước thanh toán phải là Trên từng trang thì hệ thống mới có thể ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất. Hệ thống sẽ ghi nhận đơn chưa hoàn tất khi khách hàng điền đầy đủ thông tin liên hệ, sau đó bấm vào nút “Tiếp tục đến phương thức thanh toán”.

Để thiết lập, bạn vào mục Cấu hình -> chọn Thanh toán -> Tại mục Trang thanh toán -> chọn Trên từng trang