Việc thay đổi thông tin tên miền không phải trả phí. 


Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và nhà cung cấp khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí bạn khi bạn thay đổi thông tin tên miền.