Nếu bạn không chọn gói giá trong thời gian dùng thử miễn phí thì tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng vào cuối thời gian dùng thử miễn phí. 


Bạn sẽ không bị tính phí cho bất kỳ điều gì khi thời gian dùng thử miễn phí của bạn hết hạn.