Để có thể tính được phí vận chuyển cho đơn hàng và kết nối với các đơn vị vận chuyển, bạn cần phải cập nhật địa chỉ xuất hàng theo các bước:

  1. Trong Trang quản trị → truy cập mục Cấu hình Địa chỉ  2. Chọn Địa điểm mặc định để cập nhật các thông tin về địa chỉ, email, điện thoại.
  3. Đánh dấu chọn vào mục Địa chỉ lấy hàng.  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.