Để có thể phân quyền tài khoản được, bạn phải hội đủ 2 điều kiện sau:

  1. Tài khoản của bạn là tài khoản chủ sở hữu.

  2. Số lượng quản trị viên (user) đã phân quyền chưa đạt tới giới hạn mà gói dịch vụ cho phép (5 user bao gồm user chủ tài khoản).
    (Muốn mua thêm user, bạn tham khảo bảng dịch vụ tại đây)

Bạn truy cập vào đây để xem hướng dẫn chi tiết cách cấu hình và phân quyền quản trị.