Nếu trạng thái đơn tại Haravan là Hủy thì nhà bán hàng sẽ không thể thực hiện xử lý giao hàng cho đơn này. Do đó, để giao lại đơn đã Hủy Nhà bán hàng cần đặt lại đơn hàng bằng cách chọn Thao tác -> Đặt lại


Chọn Tạo mới và hủy đơn hàng cũ hoặc Tạo mới (vẫn giữ đơn cũ)


Sau khi đặt lại, bạn đã có thể thực hiện tạo vận đơn cho đơn hàng mới

Xem thêm Hướng dẫn đặt lại đơn hàng tại đây