Bạn có thể thêm thông tin tài khoản vào phương thức chuyển khoản để người mua dễ dàng thanh toán


Để cập nhật thông tin Tài khoản ngân hàng, bạn thực hiện:

1. Cấu hình Phương thức thanh toán

2. Ở phần Các phương thức thanh toán khác, bạn chọn Thao tác bên cạnh Chuyển khoản... Chỉnh sửa

3. Sau đó, bạn thực hiện cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng ở ô Hướng dẫn thanh toán -> Chọn Lưu để hoàn tất