Để cập nhật thông tin Tài khoản ngân hàng, bạn vào Cấu hình -> Phương thức thanh toán. Ở phần Các phương thức thanh toán khác, bạn chọn Chuyển khoản ngân hàng -> Chỉnh sửa. Sau đó, bạn thực hiện cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng ở ô Hướng dẫn thanh toán.


Chọn Lưu để hoàn tất