Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của cửa hàng ở đây, hay nhu cầu hướng dẫn khách hàng thao tác thanh toán như thế nào.