Để cập nhật thông tin Tài khoản ngân hàng, bạn thực hiện:

1. Cấu hình Phương thức thanh toán

2. Ở phần Các phương thức thanh toán khác, bạn chọn Chuyển khoản ngân hàng Chỉnh sửa. Sau đó, bạn thực hiện cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng ở ô Hướng dẫn thanh toán.

3. Chọn Lưu để hoàn tất