Điều chuyển tồn kho giúp chuyển sản phẩm từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Trong các trường hợp hàng hủy, hàng bị hỏng hóc, mẫu thử, hàng đổi trả cần để tăng giảm số lượng tồn kho so với số lượng tồn kho thực tếGiao diện tác vụ phiếu điều chuyển

Danh sách phiếu điều chuyển: Đầu tiên người bán cần làm quen thông tin hiển thị Danh sách phiếu điều chuyểnGIAO DIỆN

 

Ý NGHĨA

Mã của phiếu điều chuyển

Ngày nhận

Ngày kho nhận các sản phẩm trong phiếu

Kho

Tên Kho xuất và Kho nhận sản phẩm

Tình trạng

Tình trạng xuất nhập hàng của các kho

Số lượng

Tổng số lượng của tổng sản phẩm trong phiếu


Tìm kiếm điều chuyển: Người bán có thể tìm phiếu theo  phiếu điều chuyển hay Kho Xuất & Nhận sản phẩm


Lọc điều chuyển: Tác vụ giúp người bán có thể lọc Tình trạng/Kho xuất/Kho nhập. Cách thực hiện:

  1. Chọn Thêm điều kiện lọc.
  2. Chọn thông tin Kho xuất/Kho nhập/Tình trạng/Biến thể/Sản phẩm. 
  3. Chọn giá trị cần lọc. 
  4. Nhấp Thêm điều kiện lọc 
  • Có thể Lưu bộ lọc để sử dụng nhanh cho lần lọc sau.

  • Để xóa điều kiện lọc, nhấn dấu “X” trên thanh hiển thị.