Nội dung


1) Thay đổi thông tin liên hệ

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Khách hàng cần chỉnh sửa thông tin.
 3. Mục Thông tin liên hệ, chọn hình Bút chì.
 4. Chỉnh sửa thông tin liên hệ.
 5. Bấm Cập nhật.
Slider
Slider
Slider
Slider2) Cập nhật địa chỉ mặc định

Tạo địa chỉ mới cho khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Khách hàng cần chỉnh sửa thông tin.
 3. Mục ĐỊA CHỈ MẶC ĐỊNH, chọn hình Bút chì.
 4. Chọn Tạo địa chỉ.
 5. Thêm thông tin.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider


Chỉnh sửa địa chỉ cho khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Khách hàng cần chỉnh sửa thông tin.
 3. Mục ĐỊA CHỈ MẶC ĐỊNH, chọn hình Bút chì.
 4. Chọn Chỉnh sửa địa chỉ.
 5. Thêm thông tin.
 6. Bấm Cập nhật.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider3) Thêm/gắn gỡ nhãn

Thêm nhãn

Từng khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Khách hàng cần thêm nhãn.
 3. Ở phần Nhãn, có ba cách thêm nhãn được mô tả ở phần bên dưới..
 4. Sau khi chọn được Nhãn, bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note
Lưu ý |  
 • Một khách hàng có thể chọn được nhiều nhãn. 

Nhiều khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Những khách hàng cần thêm nhãn.
 3. Bấm Chọn thao tác.
 4. Chọn Thêm nhãn.
 5. Chọn nhãn có sẵn hoặc nhập nhãn cần thêm.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider


noteNote
Lưu ý |  
 • Có thể nhập cùng lúc nhiều nhãn ở bước 5. Mỗi nhãn được phân cách bằng dấu (,).

Xóa nhãn

Từng khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Khách hàng cần xóa nhãn.
 3. Tại mục nhãn, nhấn dấu “x” tại nhãn cần xóa.
 4. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider


Nhiều khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Ở Danh sách khách hàng, chọn Những khách hàng cần thêm tag.
 3. Bấm Chọn thao tác.
 4. Chọn Xóa nhãn.
 5. Chọn nhãn cần xóa.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider4) Thêm và xóa ghi chú

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Chọn Những khách hàng cần thêm/xóa ghi chú.
 3. (Để nhập ghi chú) Ở mục Lịch sử, ghi chú thông tin mà người bán muốn
 4. Nhấp hình Mũi tên.
 5. (Để xóa ghi chú) Nhấp dấu “x” nếu người bán muốn xóa ghi chú.
Slider
Slider
Slider
Slider5) Tìm kiếm và lọc khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Ở Danh sách khách hàng, trên thanh Tìm kiếm tìm Khách hàng cần tìm.
Slider
Slider
Slider


Lọc khách hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Ở Danh sách khách hàng, bấm Thêm điều kiện lọc.
 3. Chọn điều kiện lọc theo nhu cầu của người bán.
 4. Bấm Thêm điều kiện lọc.
Slider
Slider
Slider6) Xóa khách hàng

Nhà bán hàng có thể xóa hồ sơ Khách mua hàng từ Trang quản trị nếu khách không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng. Khách mua hàng có lịch sử đơn đặt hàng không thể bị xóa khỏi hồ sơ của cửa hàng 

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng.
 2. Ở Danh sách khách hàng, chọn Những khách hàng cần xóa.
 3. Bấm Chọn thao tác.
 4. Chọn Xóa những khách hàng đã chọn.
 5. Bấm Xóa khách hàng.
Slider
Slider
Slider
Slider