Khi chủ tài khoản thêm quản trị viên, quản trị viên này được hệ thống mặc định là Không có quyền

Để thực hiện cấp quyền cho nhân viên, bạn cần tạo một nhóm vai trò với các quyền truy cập và thực hiện thêm tài khoản nhân viên này vào nhóm đó. Xem hướng dẫn Cấu hình vai trò cho nhóm tài khoản


Để thêm nhân viên vào nhóm tài khoản, bạn vào Cấu hình -> Nhân viên -> Chọn tài khoản nhân viên và chọn nhóm tài khoản muốn thêm nhân viên vào 

Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.