Khi chủ tài khoản thêm quản trị viên, quản trị viên này được hệ thống mặc định với Toàn quyền truy cập (không bao gồm một số quyền đặc biệt của chủ sở hữu).


Để cấu hình quyền cho quản trị viên, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản


Ở danh sách quản trị viên, bạn click vào tên của mỗi quản trị viên và tick vào checkbox "Giới hạn quyền truy cập", bỏ chọn cho những quyền cần giới hạn. 


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.