Khi chủ tài khoản thêm quản trị viên, quản trị viên này được hệ thống mặc định là Không có quyền

Để thực hiện cấp quyền cho nhân viên, bạn cần phải có nhóm tài khoản (đã được phân quyền) và thực hiện thêm tài khoản nhân viên này vào nhóm đó. Xem hướng dẫn Cấu hình nhóm tài khoản 


Để thêm nhân viên vào nhóm tài khoản, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản -> Chọn tài khoản nhân viên và chọn nhóm tài khoản muốn thêm nhân viên vàoBạn vui lòng xem chi tiết tại đây.