Nguyên nhân: Sản phẩm không thỏa điều kiện của nhóm tự động

Giải pháp: Nhà bán hàng thực hiện kiểm tra một số nguyên nhân sau:

1.Tính logic của điều kiện nhóm sản phẩm 

  • Nhóm sản phẩm được thiết lập phải phù hợp với "Tất cả các điều kiện" sẽ lựa chọn các sản phẩm đáp ứng mọi điều kiện mà bạn đã thiết lập (điều kiện và)
  • Nhóm sản phẩm được thiết lập phải phù hợp với "Bất kỳ điều kiện nào" sẽ lựa chọn các sản phẩm đáp ứng một trong số các điều kiện mà bạn đã thiết lập (điều kiện hoặc)

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn tạo nhóm có chứa các sản phẩm có tên chứa Áo thun hoặc có chứa Áo len nhưng bạn lại thiết lập điều kiện Sản phẩm phải phù hợp với Tất cả điều kiện. Nghĩa là sản phẩm phải có chứa 2 cụm từ là Áo len và Áo thun mới thỏa điều kiện của nhóm. Không có sản phẩm nào thỏa điều kiện này, hệ thống sẽ không thể thêm vào nhóm

Để điều chỉnh, bạn chọn lại Bất kỳ điều kiện nào

Lúc này, hệ thống sẽ chọn các sản phẩm có chứa Áo thun hoặc các sản phẩm có chứa Áo len để thêm vào 

2. Kiểm tra điều kiện Bằng: Nếu nhà bán hàng thiết lập điều kiện là Tên, Tag sản phẩm, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp, Tên biến thể bằng thì sản phẩm phải có tên,tag, loại sản phẩm, nhà cung cấp trùng khớp với tên được thiết lập trong điều kiện sẽ được thêm nhóm sản phẩm

Ví dụ: Nhà bán hàng thiết lập điều kiện Tên sản phẩm bằng Áo thun mùa hè, hệ thống sẽ lọc những sản phẩm có tên là Áo thun mùa hè để thêm vào nhóm. 


Những sản phẩm có tên như Áo thun mùa hè màu hồng, Áo thun mùa hè màu xanh không khớp với điều kiện nhóm sản phẩm sẽ không được thêm vào nhóm