Các bộ lọc URL xuất ra các đường dẫn để truy cập tới mạng lưới phân phối nội dung của Haravan (Content Delivery Network – CDN). Chúng cũng được sử dụng để tạo các đường dẫn mới phục vụ cho việc lọc các bộ sưu tập và các blog. 

Trong những kết quả của bộ lọc URL trả về, bạn sẽ thấy một dấu hỏi chấm (?) với một con số gắn liền đường với  dẫn tệp tin asset. Đây là con số ấn bản của tệp tin.

//cdn.Haravan.com/s/files/1/0087/0462/t/394/assets/shop.css?28253

Trong ví dụ trên, 28253 là số ấn bản. Bộ lọc URL sẽ luôn luôn tải ấn bản mới nhất của một asset.

asset_url

Trả về URL của một tệp tin trong thư mục “assets” của một theme.

Đầu vào

{{‘shop.css’|asset_url}}

 Đầu ra

//cdn.Haravan.com/s/files/1/0087/0462/t/394/assets/shop.css?28253

file_url

Trả về URL của một tệp tin trên trang Files của người quản trị.

Đầu vào

{{‘size-chart.pdf’|file_url}}

 Đầu ra

//cdn.Haravan.com/s/files/1/0087/0462/files/size-chart.pdf?28261

customer_login_link

Sinh ra một đường dẫn đến trang đăng nhập khách hàng.

Đầu vào

{{‘Log in’|customer_login_link}}

Đầu ra

<ahref=“/account/login”id=“customer_login_link”>Log in</a>

 

global_asset_url

Trả về URL của một asset toàn cục. Các asset toàn cục này được giữ trong một thư mục ở phần máy chủ của Haravan. Sử dụng các asset toàn cục có thể cải thiện số lần tải của trang của bạn một cách nhanh chóng.

Đầu vào

{{‘prototype.js’|global_asset_url|script_tag}}

 Đầu ra

<script src=“//cdn.Haravan.com/s/global/prototype.js?1″type=“text/javascript”></script>

Danh sách dưới đây liệt kê các asset toàn cục có sẵn:

{{‘prototype.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘controls.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘dragdrop.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘effects.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘prototype/1.5/prototype.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘prototype/1.6/prototype.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘scriptaculous/1.8.2/scriptaculous.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘scriptaculous/1.8.2/builder.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘scriptaculous/1.8.2/controls.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘scriptaculous/1.8.2/dragdrop.js’|global_asset_url|script_tag}}

{{‘scriptaculous/1.8.2/effects.js’|global_asset_url|script_tag}}