1. Từ Trang quản trị -> bạn chọn Báo cáo và chọn Danh sách báo cáo

2. Bạn tìm kiếm "Tháng hiện tại" và chọn xem Báo cáo bán hàng theo Tháng hiện tại

3. Trong trang báo cáo chi tiết, bạn bỏ điều kiện mặc định “Trạng thái đơn hàng là không hủy

4. Chọn Bộ lọc -> chọn điều kiện Trạng thái đơn hàng và chọn giá trị Hủy -> chọn Áp dụng

Kết quả