1. Từ Trang quản trị  Báo cáo.

2. Bạn chọn xem Báo cáo bán hàng theo Tháng hiện tại.

3. Trong trang báo cáo chi tiết, bạn bỏ điều kiện mặc định “Trạng thái đơn hàng là không hủy”.

4. Ở bộ lọc, bạn chọn Trạng thái đơn hàng và thiết lập trạng thái đơn hàng"Hủy”. Chọn áp dụng.