1. Từ Trang quản trị Báo cáo.
  2. Bạn chọn xem Báo cáo bán hàng theo Tháng hiện tại.
  3. Trong trang báo cáo chi tiết, bạn bỏ điều kiện mặc định “Trạng thái đơn hàng là không hủy”.

  4. Ở mục Thuộc tính, bạn chọn Trạng thái đơn hàng.
  5. Ở mục Lọc, bạn chọn Trạng thái đơn hàng là “Hủy”.
Vui lòng tham khảo thêm bài hướng dẫn Xem chi tiết báo cáo.