Email là kênh giao tiếp tuyệt vời để Nhà bán hàng giữ kết nối với khách mua hàng. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu Nhà bán hàng sử dụng một địa chỉ email với tên miền riêng, có dạng @tenmiencuaban.com. Điều này sẽ tạo nên thiện cảm về sự chuyên nghiệp với khách hàng, cũng như hạn chế khả năng email rơi vào Spam.


Khi sử dụng giải pháp của Haravan để vận hành kinh doanh, hệ thống cho phép Nhà bán hàng tùy chỉnh địa chỉ email sẽ gửi đến khách mua hàng các thông báo về tình trạng đơn hàng, thanh toán và vận chuyển. Tất cả đều có thể thay đổi trong menu Cấu hình → Cấu hình chung → Email khách hàngTuy nhiên, sẽ có trường hợp email của Nhà bán hàng không gửi được tới khách mua hàng hoặc rơi vào Spam. Nguyên nhân là do hệ thống Haravan chưa được cấp phép để gửi email thông qua địa chỉ email của bạn, như trong trường hợp này là "hi@foxy-t-shirt.vn". Để khắc phục việc này, bạn cần cấp quyền cho hệ thống Haravan bằng hai thao tác sau:


Thao tác 1, cấu hình SPF


Tạo một record dạng TXT trong phần Cấu hình DNS của trang Quản lý tên miền. Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ tên miền mà cách truy cập phần Cấu hình DNS này sẽ khác nhau. Ở đây, Haravan giới thiệu bạn giao diện của nhà cung cấp tên miền GoDaddy:  1. Đầu tiên, bạn chọn Thêm một record DNS với loại là TXT

  2. Tìm địa chỉ IP máy chủ Haravan mà domain Haravan của bạn đang trỏ về. Bằng cách dùng công cụ who.is. Nhập domain Haravan của bạn vào → Chọn qua tab DNS Records → Copy giá trị của record với Type là A và Hostname không chứa www.


  3. Sao chép giá trị IP vừa lấy được vào ô Máy chủ trong TXT record của GoDaddy.

  4. Trong ô Giá trị TXT, bạn nhập vào đoạn sau "v=spf1 include:_spf.haravan.com ~all"

  5. Chọn Lưu để hoàn tất và chờ một khoảng thời gian từ 1-2 tiếng để hệ thống cập nhật lại DNS.


Thao tác 2, cấu hình DKIM


Thực hiện tương tự thao tác cấu hình SPF, chỉ khác là ở bước 4, trong ô nhập Giá trị TXT, bạn nhập chính xác đoạn sau vào "haravan-mail._domainkey TXT v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzAhMSKjcZxxJknA8vpt0LcPFgKmz2BJtU14yEnxdSR0MHX+XVq0AEuuCph6K8pOO2GY0n5b01JcQ4Hksyq2O+iqa9gw9lrVTEwCDB7cNrQIs9mcDiIE/crVLApF/M2aY9nyGHL5o+x8jlCAMz1rNwJsv7KSisUtyXGWxgi7Bvwvj5Ytgqo5KrN8YM3RZw0L6Lo0qz8TT8MMTiM5si131AOmScRUjCEkBfxrSb7zfx2vt/6ZDodcnxGvGxytUuQXervCLAhTjW4ONQrX6wkuya/ei3PfRE/whPmBbdIzfEek8j15FO/VokJx57TvqiCmXnuFm8L2Y3xoH3Yn4bOP+tQIDAQAB"


Chúc bạn thành công ./.