Email là kênh giao tiếp tuyệt vời để Nhà bán hàng giữ kết nối với khách mua hàng. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu Nhà bán hàng sử dụng một địa chỉ email với tên miền riêng, có dạng @tenmiencuaban.com. Điều này sẽ tạo nên thiện cảm về sự chuyên nghiệp với khách hàng, cũng như hạn chế khả năng email rơi vào Spam.


Khi sử dụng giải pháp của Haravan để vận hành kinh doanh, hệ thống cho phép Nhà bán hàng tùy chỉnh địa chỉ email sẽ gửi đến khách mua hàng các thông báo về tình trạng đơn hàng, thanh toán và vận chuyển. Tất cả đều có thể thay đổi trong menu Cấu hình → Cấu hình chung → Email khách hàngTuy nhiên, sẽ có trường hợp email của Nhà bán hàng không gửi được tới khách mua hàng hoặc rơi vào Spam. Nguyên nhân là do hệ thống Haravan chưa được cấp phép để gửi email thông qua địa chỉ email của bạn, như trong trường hợp này là "hi@foxy-t-shirt.vn". Để khắc phục việc này, bạn cần cấp quyền cho hệ thống Haravan bằng hai thao tác sau:


Thao tác 1: Cấu hình SPF


Tạo một record dạng TXT trong phần Cấu hình DNS của trang Quản lý tên miền. Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ tên miền mà cách truy cập phần Cấu hình DNS này sẽ khác nhau. Ở đây, Haravan giới thiệu bạn giao diện của nhà cung cấp tên miền GoDaddy:1. Tìm địa chỉ IP máy chủ Haravan mà domain Haravan của bạn đang trỏ về. Vào link: https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx

Nhập domain Haravan của bạn vào ô trống, bấm nút mũi tên chọn DNS Lookup rồi bấm nút DNS Lookup

Copy giá trị IP vừa lookup ra:

 

2. Vào phần Cấu hình DNS của trang Quản lý tên miền. Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ tên miền mà cách truy cập phần Cấu hình DNS này sẽ khác nhau. Ở đây, Haravan giới thiệu bạn giao diện của nhà cung cấp tên miền GoDaddy.

 

Thêm một record DNS với loại là TXT

Description: Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3. Paste giá trị IP vừa lấy được vào ô Máy chủ trong TXT record của GoDaddy.

4. Trong ô Giá trị TXT, bạn nhập vào đoạn sau "v=spf1 include:_spf.haravan.com ~all"

5. Chọn Lưu để hoàn tất và chờ một khoảng thời gian từ 1-2 tiếng để hệ thống cập nhật lại DNS.


Lưu ý:

Nếu trong record txt có sẵn spf rồi, bạn chỉ cần include spf của Haravan, không cần phải tạo thêm record mới. Ví dụ:

  • Trước khi config:

v=spf1 ip4:118.143.132.1/24 include:spf.protection.outlook.com include:au._netblocks.mimecast.com~all


  • Sau khi config:

v=spf1 ip4:118.143.132.1/24 include:spf.protection.outlook.com include:au._netblocks.mimecast.com include:_spf.haravan.com ~all


Thao tác 2, cấu hình DKIM

  • Đầu tiên, bạn chọn Thêm một record DNS với loại là TXT

  • Sau đó, tại các giá trị cần nhập, bạn nhập nội dung tương ứng như sau:

    Host: haravan-mail._domainkey , Record type: txt , Value: v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzAhMSKjcZxxJknA8vpt0LcPFgKmz2BJtU14yEnxdSR0MHX+XVq0AEuuCph6K8pOO2GY0n5b01JcQ4Hksyq2O+iqa9gw9lrVTEwCDB7cNrQIs9mcDiIE/crVLApF/M2aY9nyGHL5o+x8jlCAMz1rNwJsv7KSisUtyXGWxgi7Bvwvj5Ytgqo5KrN8YM3RZw0L6Lo0qz8TT8MMTiM5si131AOmScRUjCEkBfxrSb7zfx2vt/6ZDodcnxGvGxytUuQXervCLAhTjW4ONQrX6wkuya/ei3PfRE/whPmBbdIzfEek8j15FO/VokJx57TvqiCmXnuFm8L2Y3xoH3Yn4bOP+tQIDAQAB