Các báo cáo của Haravan đều có bộ lọc về thời gian và điều kiện đơn hàng mặc định. Do đó, để có thể xem chi tiết hơn, nhà bán hàng cần chọn lại thời gian, thêm điều kiện lọc hoặc thêm thông tin vào báo cáo theo nhu cầu của mình.

Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu cá nhân của mình.

Nội dung


Giới thiệu về thao tác lọc báo cáo và thêm thông tin vào báo cáo

Hai thao tác này đều hỗ trợ nhà bán tùy chỉnh báo cáo theo mong muốn của mình, tuy nhiên tính chất của hai thao tác sẽ khác nhau.

- Lọc báo cáo sẽ giúp nhà bán hàng thu hẹp phạm vi dữ liệu, chỉ hiển thị những thông tin đáp ứng đúng điều kiện lọc.

- Thêm thông tin vào báo cáo cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về những chỉ số trên báo cáo, hỗ trợ nhà bán hàng phân tích sâu hơn về tình hình kinh doanh của mình.


Lọc báo cáo 

Để thực hiện lọc điều kiện báo cáo, nhà bán hàng thực hiện:

Bước 1: Tại trang chi tiết báo cáo, nhà bán hàng chọn Bộ lọc.

Bước 2: Chọn Thêm bộ lọc và chọn điều kiện lọc.

Gợi ý: Nhà bán có thể sử dụng bộ tìm kiếm để tìm điều kiện lọc nhanh hơn.

Bước 3: Nhập giá trị điều kiện lọc, ví dụ điều kiện lọc là phương thức thanh toán, giá trị điều kiện là chuyển khoản hoặc COD.

Bước 4: Chọn Áp dụng để hoàn tất. 


Thêm thông tin vào báo cáo

Để thêm thông tin vào báo cáo, nhà bán hàng thực hiện:

Bước 1: Tại trang chi tiết báo cáo, nhà bán hàng chọn Chọn cột.

Bước 2: Thêm các trường thông tin muốn hiển thị thêm vào báo cáo, ví dụ như mã đơn hàng, phương thức thanh toán, trạng thái,...

Gợi ý: Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của cột thông tin trên báo cáo, bằng cách kéo thông tin đó đến vị trí muốn hiển thị.

Bước 3: Sau khi đã tùy chỉnh thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn Áp dụng để hoàn tất.Lưu ý:
  • Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết theo sản phẩm không hỗ trợ thêm các chỉ số thống kê vì các chỉ số này là những chỉ số phải có trên báo cáo, không thể xóa hoặc thêm vào báo cáo. 
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chưa hỗ trợ thêm thông tin vào báo cáo vì những trường thông tin trên báo cáo là cố định.