Để một sản phẩm/ biến thể được nằm trong hệ thống quản lý tồn kho thì sản phẩm phải được bật tính năng “Có quản lý tồn kho”. Việc quản lý tồn kho sẽ thông qua thông số SKU của sản phẩm. 

Nội dung


Bật quản lý tồn kho cho từng sản phẩm

1. Trong phần admin Haravan, vào mục Sản phẩm > Tất cả sản phẩm. 

2. Bạn chọn sản phẩm chưa bật quản lý tồn kho. Sản phẩm chưa được tích chọn Có quản lý tồn kho khi khởi tạo sản phẩm hoặc sản phẩm đã bị tắt tính năng Có quản lý tồn kho sẽ không có số tồn cụ thể mà chỉ có dấu dương vô cùng


Với sản phẩm có nhiều biến thể, nếu một biến thể không bật quản lý tồn kho thì biến thể đó của sản phẩm sẽ không hiển thị trong mục Tồn kho 


3. Chọn biến thể muốn bật lại chế độ Có quản lý tồn kho

4. Tại phần Quản Lý Tồn kho, chọn nút Có quản lý tồn kho.


 6. Chọn Cập nhật để hoàn tất


Lưu ý:
Sản phẩm combo cũng sẽ có dấu dương vô cùng tại các chỉ số tồn kho, tuy nhiên, hệ thống chưa hỗ trợ quản lý tồn kho cho sản phẩm combo nên nhà bán hàng chưa thể bật quản lý tồn kho cho sản phẩm combo được
Xem thêm hướng dẫn về Sản phẩm combo Bật quản lý tồn kho bằng cách nhập file 

Để bật chức năng Có quản lý tồn kho cho đồng thời nhiều sản phẩm người bán có thể nhập đồng thời vào hệ thống qua file nhập liệu:

 • Đối với sản phẩm cũ: Xuất danh sách rồi nhập vào hệ thống.

 • Đối với sản phẩm tạo mới: Nhập danh sách vào hệ thống.

Cách chỉnh sửa bằng file:

1. Mở file đã có sẵn thông tin sản phẩm. 

2. Tại cột Quản lý tồn kho của sản phẩm: 

 • Để trống nếu bạn Không muốn quản lý tồn kho sản phẩm

 • Điền “Haravan” nếu bạn muốn quản lý tồn kho.


3. Chọn Lưu

4. Nhập file lên hệ thống. 


Lưu ý | 

 • Haravan khuyến khích sử dụng tồn kho Nâng cao để kho có thể xử lý nhiều tác vụ, từ đó tránh gian lận và sai sót trong quá trình vận hành và quản lý sản phẩm. 

Cập nhật tồn kho thủ công 

Bạn có thể thực hiện việc cập nhật tồn kho tại trang chi tiết sản phẩm và tại trang Tồn kho 

Cách nhập tồn kho trong chi tiết sản phẩm

1. Truy cập admin Haravan, vào mục Sản phẩm -> chọn sản phẩm muốn thêm tồn kho

2. Chọn biến thể muốn thêm tồn kho 

3. Tại mục tồn kho, nhà bán hàng chọn vào số lượng tồn muốn chỉnh sửa -> Thực hiện nhập số tồn muốn cộng thêm hoặc Đặt lại số tồn

4. Chọn Lưu để hoàn tất

Cách nhập thủ công tồn kho tại mục Tồn kho

1. Truy cập admin Haravan, vào mục Sản phẩm -> Chọn Tồn kho

2. Điều chỉnh giá trị tồn kho cho sản phẩm 

 • Chọn “Thêm bớt” - Số lượng nhập thêm sẽ được cộng/trừ vào số lượng tồn đang có. 


 • Chọn “Đặt lại” - Số lượng tồn kho sẽ là số vừa nhập. 


3. Nhấn Lưu để hoàn tất.


Lưu ý:
 • Các thông số có thể ghi nhận giá trị âm. Màu đỏ: Bị trừ so với số trước. Màu xanh: Được cộng so với số trước đó. 
 • Haravan khuyến khích đối với tồn kho cơ bản, người bán nên thực hiện theo cách Nhập trong chi tiết sản phẩm. 

Cập nhật tồn kho bằng cách nhập file sản phẩm


Lưu ý:
Khi cập nhật tồn bằng file sản phẩm, bạn cần lưu ý:
 • Số tồn trên file sẽ cập nhật cho kho được chọn làm kho mặc định
 • Bạn cần nhập số tồn mới theo công thức để tồn kho được cập nhật đúng
* Số tồn kho mặc định mới = Số tồn nhập trên file sản phẩm - Tổng số tồn ở các kho (ngoại trừ kho mặc định) * Xem thêm Thiết lập kho mặc định tại đây

Để thực hiện cập nhật file, bạn thực hiện như sau: 

1. Chọn hoặc lọc các sản phẩm muốn cập nhật tồn kho. Ví dụ bạn chọn sản phẩm Giày boot nữ để cập nhật tồn kho

2. Chọn Thao tác -> Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan

3. Chọn Sản phẩm được chọn nếu bạn đã chọn các sản phẩm để chỉnh sửa / Chọn Theo bộ lọc hiện tại nếu bạn đã thực hiện lọc các sản phẩm -> Chọn dạng file xuất -> Chọn Xuất dữ liệu

4. File danh sách sản phẩm sẽ được gửi về mail bạn đang đăng nhập vào admin -> Chọn tải file về

5. Tại cột Số lượng, bạn nhập số lượng tồn kho mới theo công thức

"Số tồn kho mặc định mới = Số tồn nhập trên file sản phẩm - Tổng số tồn ở các kho (ngoại trừ kho mặc định) * "

Ví dụ sản phẩm này đang có tồn kho mặc định là 0, kho 2 là 20 và kho 3 có 10 sản phẩm. 

Bạn cần cập nhật tồn kho mặc định thành 30 sản phẩm, vậy số tồn trên file bạn cần nhập

30 (tồn kho mặc định mới) + 20 (tồn ở kho 2) + 10 (tồn ở kho 3) = 60 

6. Sau khi cập nhật file thành công, bạn vào lại mục Sản phẩm -> chọn Thao tác -> Nhập dữ liệu -> Chọn File vừa chỉnh sửa và chọn Nhập dữ liệu 


7. Sau khi hệ thống nhập file thành công, sẽ có email thông báo kết quả gửi về mail của bạn. 

Kết quả nhập file 


Lưu ý:

Nhà bán hàng chỉ có thể cập nhật số lượng tồn kho sản phẩm bằng file khi sử dụng chế độ Quản lý tồn kho cơ bản.Với quản lý tồn kho nâng cao, Nhà bán hàng phải thực hiện kiểm kho để điều chỉnh số lượng sản phẩm.

Xem hướng dẫn Kiểm kho tại đây