Được. Lúc tạo khuyến mãi chổ Loại khuyến mãi Haravan có hỗ trợ Đồng giá.