Để kết nối với cổng thanh toán, bạn vào Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ chọn cổng thanh toán cần kết nối và nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. 


Mỗi cổng thanh toán sẽ yêu cầu các thông tin cấu hình khác nhau. Và bạn phải có thông tin này trước khi thực hiện cấu hình tại Haravan.


Các thông tin này được mỗi nhà cung cấp dịch vụ cấp tại tài khoản mà bạn đã đăng ký.


Bạn vui lòng xem thêm Hướng dẫn kết nối với các cổng thanh toán