Bạn đã tạo đơn hàng thành công nhưng muốn cập nhật lại trên đơn hàng đã tạo, ví dụ như thêm sản phẩm mới, tăng số lượng sản phẩm, thêm khuyến mãi,...Vậy phải làm thế nào để cập nhật đơn hàng đã tạo, hãy cùng Haravan tìm giải pháp nhé!

Nội dung


I. Giải pháp

Haravan chưa hỗ trợ các thao tác cập nhật đơn đã tạo như thêm sản phẩm mới vào đơn, thêm số lượng sản phẩm, giá tiền, khuyến mãi, phí vận chuyển. Để thay đổi các thông tin này trên đơn, bạn có thể sử dụng tính năng Đặt lại đơn hàng hoặc Sao chép đơn hàng để tạo ra đơn hàng mới.

Sự khác nhau giữa hai tính năng là:

- Với tính năng đặt lại, bạn có thể tạo đơn hàng mới và hủy đơn hàng cũ thiếu thông tin. 

- Với tính năng sao chép đơn hàng, bạn sẽ nhân bản đơn hàng cũ và thêm thông tin mới. Bạn không thể xóa đơn hàng cũ khi đã sao chép đơn hàng mới.


II. Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin đơn hàng

2.1 Hướng dẫn đặt lại đơn hàng

Để sử dụng tính năng đặt lại đơn hàng, bạn thực hiện:

Bước 1 Bạn vào trang chi tiết đơn hàng cần chỉnh sửa, chọn Thao tác và chọn Đặt lại đơn hàng

Thao tác Đặt lại đơn trong chi tiết đơn hàng

Bước 2 Bạn thực hiện cập nhật thông tin mới trên đơn hàng như thêm sản phẩm, thêm số lượng sản phẩm, thêm khuyến mãi,...

Bước 3 Sau khi hoàn tất cập nhật đơn, bạn chọn Tạo đơn mới và hủy đơn cũ


Chọn tạo mới và hủy đơn cũ để hoàn tất đặt lại


Bước 4 Chọn Lý do hủy đơn hàng và chọn Phương thức thanh toán khác cho đơn mới (nếu có thay đổi)

Chọn Lý do hủy đơn và chọn Phương thức thanh toán cho đơn mới


Bước 5 Chọn Đặt lại để hoàn tất 

Chọn Đặt lại để tạo đơn mới

2.2 Hướng dẫn sao chép đơn hàng

Bước 1 Bạn vào trang chi tiết đơn hàng cần chỉnh sửa, chọn Thao tác và chọn Sao chép.

Chọn Sao chép trong trang chi tiết đơn hàng

Bước 2 Bạn thực hiện cập nhật thông tin mới trên đơn hàng như thêm sản phẩm, thêm số lượng sản phẩm, thêm khuyến mãi,...

Bước 3 Để hoàn tất sao chép đơn, bạn chọn phương thức thanh toán cho đơn. Nếu đơn đã thanh toán, bạn chọn Đã thanh toán và ngược lại, chọn Chưa thanh toán.

Chọn phương thức thanh toán cho đơn

Bước 4 Chọn hình thức thanh toán cho đơn.

Bước 5 Chọn Tạo đơn hàng để hoàn tất. 

Chọn hình thức thanh toán cho đơn mới và hoàn tất tạo đơn

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Xử lý giao hàng cho đơn