Tính năng Bảng giá sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo ra những bảng giá khác nhau áp dụng cho các kênh bán hàng hoặc cho từng đối tượng khách hàng khác nhau (sỉ, lẻ, khách hàng thân thiết), bên cạnh giá bán hiện tại của sản phẩm. 


Lưu ý: Bảng giá hiện chỉ hỗ trợ từ gói dịch vụ Pro  trở lên 


Nội dung


Hướng dẫn tạo bảng giá 

1. Từ trang quản trị, nhà bán chọn Sản phẩm -> Bảng giá -> Tạo bảng giá

2. Tại đây, nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin của bảng giá

 • Tên bảng giá

 • Thời gian bắt đầu 

 • Thời gian kết thúc (Nếu không muốn áp dụng thời gian kết thúc, bạn chọn Không kết thúc)

 • Mô tả thông tin bảng giá

 • Kênh áp dụng: 
  • Tất cả các kênh: Áp dụng khi tạo đơn trên Admin và POS

  • POS: Chỉ áp dụng khi tạo đơn trên POS (hỗ trợ trên phiên bản Hararetail BETA)

  • HaraSocial: Áp dụng khi tạo đơn trên HaraSocial

 • Chi nhánh áp dụng: 

  • Tất cả chi nhánh: Áp dụng cho đơn tạo từ tất cả chi nhánh

  • Tùy chọn chi nhánh: Chỉ áp dụng cho đơn tạo trên POS của các chi nhánh nằm trong danh sách đã chọn

 • Đối tượng áp dụng được áp dụng bảng giá:

 • Nhân viên được sử dụng bảng giá


3. Chọn Lưu để tạo bảng giá

4. Tại mục Sản phẩm áp dụng, bạn có thể chọn Nhập file sản phẩm hoặc chọn Thêm sản phẩm để thêm sản phẩm sẽ được áp dụng bảng giá vừa tạo 

5. Có 2 cách thêm sản phẩm và thiết lập giá bán mới :

Cách 1: Thêm thủ công từng sản phẩm trên hệ thống

Bước 1: Chọn Thêm sản phẩm và thực hiện chọn các sản phẩm muốn áp dụng bảng giá

Bước 2: Nhập Giá bán mới và chọn Lưu để lưu lại bảng giá mới này

Bạn có thể thực hiện sửa giá bán mới cho nhiều sản phẩm bằng cách Chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa giá -> Chọn Thao tác và chọn Sửa giá bán. Hệ thống hỗ trợ 2 cách chỉnh sửa giá bán: Đặt giá mớiTăng giảm dựa trên giá bán đang được ghi nhận trên hệ thống.

 • Đặt giá mới: Giá vừa nhập sẽ áp dụng làm giá bán mới cho các sản phẩm hiện có trong Bảng giá


 • Tăng giảm: Số tiền vừa nhập sẽ được cộng (nếu nhập số dương) hoặc trừ (nếu nhập số âm) vào giá bán hiện tại của các sản phẩm hiện có trong Bảng giá


Cách 2: Thêm hàng loạt sản phẩm vào các bảng giá đã tạo bằng cách nhập file dữ liệu

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu trong trang quản lý bảng giá


Bước 2: Thực hiện nhập file mẫu

Hướng dẫn điền các cột thông tin trên file mẫu


Cột

Cách nhập

SKUSKU sản phẩm hoặc biến thể muốn thêm vào bảng giá
Giá bánGiá bán của sản phẩm trong bảng giá


Lưu ý: 
 • Nhà bán hàng vui lòng không chỉnh sửa định dạng file mẫu để tránh bị lỗi khi nhập file lên hệ thống

Bước 3 Tại mục Bảng giá, bạn chọn bảng giá cần thêm sản phẩm vào. Tại mục Sản phẩm áp dụng của bảng giá, bạn chọn Nhập file sản phẩm -> Chọn Nhập file sản phẩm 

Bước 4 Chọn vào Chọn file để nhập file mẫu vừa nhập lên hệ thống -> chọn Nhập sản phẩm để hoàn tất

 • Nhập sản phẩm trùng SKU: Hệ thống sẽ thêm các sản phẩm có cùng SKU vào bảng giá.
Ví dụ: nhà bán có sản phẩm A, B, C có chung SKU là A001. Sau đó, nhà bán thực hiện nhập file với SKU A001, giá bán 300.000đ và chọn Nhập sản phẩm trùng SKU. Hệ thống sẽ tự động thêm sản phẩm A, B, C vào bảng giá
 • Ghi đè lên sản phẩm đã có: Hệ thống sẽ thay thế giá bán của sản phẩm trong bảng giá bằng giá sản phẩm nhập trong file. Nếu không chọn ghi đè, hệ thống sẽ không cập nhật lại giá của sản phẩm hiện có trong file 

Lưu ý:
 • Không thể thêm sản phẩm chưa có trên hệ thống Haravan vào bảng giá. 

Bước 5 Sau khi nhập file thành công, nhà bán vui lòng tải lại trang để cập nhật thông tin bảng giá


Kích hoạt, Ngưng áp dụng và Xóa bảng giá

Ngưng áp dụng bảng giá

Có 2 cách tạm ngưng bảng giá: Ngưng áp dụng từng bảng giá và Ngưng áp dụng hàng loạt bảng giá

 • Ngưng từng bảng giá: Để tạm ngưng bảng giá, bạn chọn Bảng giá muốn tạm ngưng -> chọn Tạm ngưng trong trang chi tiết bảng giá

 • Ngưng áp dụng hàng loạt bảng giá: Thực hiện chọn các bảng giá bạn muốn tạm ngưng -> chọn Thao tác -> chọn Tạm ngưng

Kích hoạt bảng giá

Có 2 cách kích hoạt bảng giá: Kích hoạt từng bảng giá và Kích hoạt hàng loạt bảng giá

 • Kích hoạt từng bảng giá: Bạn chọn Bảng giá đang Tạm ngưng -> chọn Kích hoạt

 • Kích hoạt hàng loạt bảng giá: Thực hiện chọn các bảng giá bạn muốn kích hoạt -> chọn Thao tác -> chọn Kích hoạt 


Xóa bảng giá

Có 2 cách xóa bảng giá: Xóa từng bảng giá và Xóa hàng loạt bảng giá

 • Xóa từng bảng giá: Chọn bảng giá bạn muốn xóa -> Chọn Xóa bảng giá


 • Xóa hàng loạt bảng giá: Chọn các bảng giá bạn muốn xóa -> chọn Thao tác -> chọn Xóa bảng giá


Áp dụng bảng giá khi tạo đơn trên trang quản trị MyHaravan

Trong mục tạo đơn hàng trên trang quản trị MyHaravan, mục Bảng giá sẽ hiển thị bên dưới mục Kênh bán hàng. Tại đây bạn chọn Bảng giá muốn áp dụng cho sản phẩm.

Nếu sử dụng chung bảng giá và chương trình/ mã khuyến mãi, mức khuyến mãi sẽ được trừ trên giá trên bảng giá

Ví dụ: Sản phẩm có giá gốc 1.200.000 VNĐ, áp dụng bảng giá mới là 900.000 VNĐ


Khi áp dụng khuyến mãi, giá trị giảm sẽ giảm trên mức giá trên bảng giá mới

Để có thể áp dụng được bảng giá được thiết lập để áp dụng cho một nhóm khách hàng, nhà bán hàng cần thêm khách hàng trước khi chọn bảng giá. Nếu nhà bán hàng không chọn khách hàng, bảng giá áp dụng cho khách hàng đó sẽ không được hiển thị


Lưu ý:

 • Bảng giá mặc định là giá bán hiện tại của sản phẩm.
 • Những sản phẩm không thuộc bảng giá đã chọn sẽ được ghi nhận “Không áp dụng bảng giá”

 • Khi nhà bán hàng tìm kiếm sản phẩm để thêm vào đơn hàng, giá hiển thị trong khung tìm kiếm là giá bán mặc định của sản phẩmÁp dụng bảng giá cho đơn hàng đặt lại

Nếu nhà bán hàng muốn áp dụng bảng giá mới, nhà bán hàng có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn:

1. Giữ nguyên giá bán trước đó của các sản phẩm có trong đơn hàng cũ, chỉ áp dụng giá bán mới theo bảng giá mới cho các sản phẩm mới thêm vào đơn đặt lại 

2. Thay đổi giá bán của tất cả sản phẩm trong đơn hàng theo bảng giá mới  

Khi đơn hàng được đặt lại, sản phẩm hiện có trên đơn sẽ giữ lại bảng giá đã áp dụng trước đó nhưng sẽ không hiển thị tên bảng giá đã áp đụng. Chỉ có sản phẩm mới thêm và được áp dụng bảng giá mới hiển thị tên bảng giá mới


Áp dụng bảng giá khi tạo đơn trên HaraRetail

Lưu ý: 
Chỉ hỗ trợ trên phiên bản Hararetail BETA. Xem hướng dẫn chuyển tại đây

1. Sau khi thực hiện thêm sản phẩm vào đơn, nhà bán hàng chọn Bảng giá muốn áp dụng cho sản phẩm.

2. Để có thể áp dụng được bảng giá được thiết lập để áp dụng cho một nhóm khách hàng, nhà bán hàng cần thêm khách hàng trước khi chọn bảng giá. Nếu nhà bán hàng không chọn khách hàng, bảng giá áp dụng cho khách hàng đó sẽ không được hiển thị

Nếu sử dụng chung bảng giá và chương trình/ mã khuyến mãi, mức khuyến mãi sẽ được trừ trên giá trên bảng giá

Ví dụ: Sản phẩm có giá gốc 1.200.000 VNĐ, áp dụng bảng giá mới là 900.000 VNĐ

Khi áp dụng khuyến mãi, giá trị giảm sẽ giảm trên mức giá trên bảng giá mới

Lưu ý: 
 • Nhà bán hàng cần chuyển đổi sang phiên bản BETA của HaraRetail để có thể sử dụng được bảng giá

Hướng dẫn phân quyền tài khoản tạo bảng giá

Để nhân viên có thể truy cập và thực hiện các thao tác tạo bảng giá, nhà bán hàng cần thực hiện thêm quyền Quản lý bảng giá cho tài khoản nhân viên. Quyền này sẽ cho phép tài khoản nhân viên được tạo và xem dữ liệu các biên bản. Có 3 thiết lập quyền: 

 • Không có quyền: Tài khoản sẽ không thấy menu Bảng giá
 • Đọc và ghi: Cho phép tạo và cập nhật biên bản hoàn hàng và lưu bộ lọc tìm kiếm
 • Chỉ đọc: Xem thông tin chi tiết các bảng giá đã tạo

Lưu ý:
Tài khoản chủ sở hữu và tài khoản có toàn quyền quản trị có thể quản lý bảng giá, mà không cần được phân thêm quyền