Để thêm nhà cung cấp khi tạo sản phẩm mới, bạn thực hiện:

1. Bạn thực hiện Tạo mới sản phẩm

2. Tại mục Nhà cung cấp, bạn nhập tên nhà cung cấp -> chọn Thêm "tên nhà cung cấp"

3. Bạn tiếp tục thực hiện các thao tác nhập thông tin khác của sản phẩm mới

4. Chọn Lưu để hoàn tất, nhà cung cấp mới sẽ được tạo mới theo sản phẩm

 

Bạn cần phân biệt nhà cung cấp trong mục tạo sản phẩm và nhà cung cấp trong mục Công nợ. 

Xem thêm về Sự khác nhau giữa nhà cung cấp ở trang chi tiết sản phẩm và nhà cung cấp ở mục Quản lý tồn kho là gì