Nội dung


1) Trang lịch sử tồn kho

Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của admin Haravan, bao gồm 8 loại nghiệp vụ: 

 


LOẠI NGHIỆP VỤCÔNG DỤNG


CHỈ SỐ THAY ĐỔI

Loại Cơ bảnChỉ phát sinh khi Nhà bán hàng chuyển đổi phương thức tồn kho từ cơ bản lên nâng cao.

Loại Khởi tạo

Cập nhật khi người bán Tạo sản phẩm mới và sản phẩm này có số lượng Tồn kho

Tăng số Tồn 

Loại Bán hàng

Cập nhật khi người mua đặt hàng hay người bán Tạo đơn hàng 

Tăng số Đặt

Loại Giao hàng

Cập nhật khi đơn hàng giao thành công cho Người mua - Trạng thái vận chuyển “Đã giao”

Giảm số Tồn & số Đặt

Loại Trả hàng

Cập nhật khi người bán thực hiện Hoàn trả

Giảm số Đặt

Loại Điều chuyển

Cập nhật khi người bán Tạo điều chuyển 

Tăng/Giảm số Đặt, số Tồn, số Không khả dụng

Loại Điều chỉnh

Cập nhật khi người bạn thực hiện Điều chỉnh/ Hoàn điều chỉnh

Tăng/Giảm số Tồn

Loại mua hàng

Cập nhật khi người bán thực hiện Mua hàng 

  • Tăng số K.K.D: Mua hàng chưa nhận 

  • Giảm số K.K.D, tăng số Tồn: Mua hàng đã nhận 

  • Giảm số K.K.D: Lưu trữ phiếu mua hàng 


2) Cách truy cập lịch sử tồn kho 

  • Trong giao diện admin Haravan, chọn Quản lý tồn kho > Chọn Lịch sử 

  • Tại Trang lịch sử, người bán có thể xem các thông tin tương ứng: Mã (Mã đơn hàng), Sản phẩm, Ngày, Kho, Tồn, Đặt, K.K.D, Giá, Tổng. 

  • Tác vụ Thêm điều kiện lọc có thể giúp người bán xem thông tin theo tiêu chí riêng như: Sản phẩm, Kho, Loại, Ngày thực hiện, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp. 


  1. Xuất File cũng là một trong các tác vụ giúp người bán xem lịch sử kho thay vì xem ngay trên admin Haravan. Cách tải file: 

            1. Trong giao diện admin Haravan, chọn Quản lý tồn kho > Chọn Lịch sử. 

            2. Thực hiện các điều kiện lọc. Chọn điều kiện xuất và định dạng file, chọn Xuất file.