Vấn đề:

Tồn kho trong mục Lô - hạn sử dụng không khớp với tồn kho xem trong Chi tiết tồn kho (hoặc Tồn kho khả dụng)

Nguyên nhân: 

Số tồn hiển thị ở Tồn kho khả dụng là tổng của các số tồn cho các lô hết và còn hàng, nếu tích vào Ẩn lô hết hàng sẽ không thấy đúng số liệu

Chọn vào Ẩn lô hết hàng 

Sẽ thấy hiển thị đúng số liệu