Dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến VPBank cho phép khách hàng của bạn thanh toán trực tuyến qua thẻ Visa / Master.

Nội dung


Chuẩn bị trước khi kết nối thanh toán

Nhà bán hàng vui lòng liên hệ với VP Bank để đăng ký tài khoản doanh nghiệp. Sau khi đăng ký được hoàn thiện, VP Bank sẽ cung cấp cho Nhà bán hàng các  thông tin tích hợp sau

  • Merchant Id

  • API Username

  • API Password


Tích hợp thanh toán VP Bank trong Haravan

1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Phương thức thanh toán.

2. Nếu nhà bán hàng chưa thực hiện thêm cổng thanh toán VP Bank, chọn Thêm cổng thanh toán -> chọn biểu tượng + bên cạnh cổng thanh toán VP Bank 

3. Tại cấu hình kết nối VPBank, Nhà bán hàng chọn Thêm phương thức thanh toán4. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:

  • Merchant Id

  • API Username

  • API Password

Chọn Kích hoạt để hoàn tất