Mô tả vấn đề:

Sản phẩm có chứa đơn vị tính đã có phiếu đặt hàng nhưng khi nhập hàng báo lỗi Đơn vị tính không hợp lệ.

Nguyên nhân:

  1. Sản phẩm đã xóa đơn vị tính. 
  2. Thời điểm đặt hàng sản phẩm vẫn có đơn vị tính, sau đó xóa đơn vị tính, rồi tiếp tục tạo lại đơn vị tính.

Cách giải quyết:

Sản phẩm này không nhập hàng được nữa. Khách hàng cần kết thúc phiếu đặt để trừ lại số chờ nhập để đảm bảo tồn kho đúng thông tin và tạo lại phiếu đặt/nhập mới.